آموزش مدلسازی و رندر برج تجاری در ۳dsmax

در این آموزش در 3dmax یک برج تجاری مدلسازی می شود و سپس در موتور رندرینگ کرونا تنظیمات لازم انجام و رندر می شود و در انتها در فتوشاب پست پرو داکشن انجام می گردد.

نمایش آموزش در تب “مشاهده آموزش” قرار دارد

موجود

رایگان